TERMS & CONDITIONS

ENGLISH

Terms & Conditions

1.CS Card are issued by and remains the property of CS Brothers Sdn. Bhd.
2.Application are open to all customers with a valid MyKad or Passport.
3.The CS Card is neither a credit card nor a charge card.
4.The CS Card are only accepted at participating outlets solely upon the management discreetion. 
5.The application fees is RM10.00 whilst the renewal fees would be RM5.00.
6.Member must present their CS Card to cashier before every transaction. Failure to do so will result in no reward point
   being awarded for the amount spent. 
7.The CS Card and the reward points earned are not transferable. 
8.A fee of RM5.00 would be charged upon any replacement for lost or damaged card.
9.CS Brothers Sdn. Bhd. reserves the right at any time and at it's absolute discretion without assinging any reason or
   prior notice:
   a) To cancel and withdraw benefits extended to card members should there be manipulation in the accumulation or
       reward points. 
   b) To vary, revise or cancel any terms & conditions or privileges accorded.
   c) To decline issue or withdraw the card or terminate the reward programme.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAHASA MELAYU

Terma dan Syarat

1. Kad CS dikeluarkan olen dan menjadi hak milik syarikat CS Brothers Sdn. Bhd.
2. Permohonan adalah dibuka kepada para pelanggan yang mempunyai My Kad ataupun pasport yang sah.
3. Kad CS tidak boleh digunakan sebagai kad kredit atau kad caj.
4. Kad CS hanya diterima di cawangan terpilih yang mengambil bahagian dalam skim ganjaran ini sahaja.
5. Yuran permohonan untuk Kad CS ialah RM10.00 manakala caj tahunan untuk pembaharuan adalah RM5.00.
6. Ahli hendaklah mengemukakan Kad CS kepada juruwang sebelum sebarang urusniaga pembelian dibuat.
    Seandainya tiada, maka mata ganjaran TIDAK akan diberikan.
7. Kad CS dan mata ganjaran tidak boleh dipindah milik kepada pihak lain.
8. Bayaran RM5.00 akan dikenakan ke atas pemprosesan kad rosak, hilang atau dicuri.
9. CS Brothers Sdn. Bhd. mempunyai kuasa mutlak pada bila-bila masa atas budi bicaranya tanpa sebarang alasan atau
    notis terlebih dahulu:
    a) Untuk membatalkan atau menarik balik sebarang faedah yang ditawarkan kepada ahli sekiranya terdapat
        penyelewangan dalam proses pengumpulan mata ganjaran.
    b) Untuk mengubah, membuat pelarasan atau membatal mana-mana syarat dan peraturan atau keistimewaan

        yang diberi.
    c) Untuk menolak permohonan atau menarik balik kad atau memberhentikan skim mata ganjaran ini.Print